B2B-villkor

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsomfång
 2. Slutsats av kontraktet
 3. Priser och betalningsvillkor
 4. Leverans- och leveransvillkor
 5. Force majeure
 6. Fördröjning i prestanda
 7. Titelförbehåll
 8. Garantianspråk
 9. Ansvar
 10. Preskription
 11. Retention, Uppdrag
 12. Tillämplig lag och jurisdiktion

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor för Daniel Lichtenegger (hädanefter kallad "Säljaren") ska gälla för alla avtal som ingås mellan en entreprenör (nedan kallad "Kunden") och säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras på nätet Säljarens butik. Införandet av Kundens egna villkor motsätts härmed, om inte andra villkor har angivits.

1.2 Dessa Allmänna Villkor gäller även uteslutande, om Säljaren utför beställningen utan förbehåll, med vetskapen om att Kundens villkor kan komma i konflikt med eller avvika från deras egna.

2) Ingående av kontraktet

2.1 De produktbeskrivningar som visas i Säljarens nätbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan är endast beskrivningar som tillåter klienten att lämna ett bindande erbjudande

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret som är integrerat i Säljarens onlinebutik. Genom att klicka på knappen för att avsluta beställningsprocessen, efter att ha placerat varorna och/eller tjänsterna som valts i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna och/eller tjänsterna som finns i varukorgen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar på något av följande sätt:

 • genom att sända en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post) till Kunden, i den mån Kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande, eller
 • genom att leverera beställda varor till Kunden, i den mån Kundens mottagande av varor är avgörande, eller
 • genom att begära att kunden betalar efter att ha lämnat sin beställning, eller
 • under förutsättning att autogirobetalning erbjuds och Kunden väljer detta betalningssätt, genom att samla in totalpriset direkt från Kundens konto, i den mån tidpunkten för debiteringen av Kundens konto är avgörande.

Avtalet ska ingås vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar. Om Säljaren inte accepterar Kundens erbjudande inom ovannämnda tid, ska detta anses som ett avslag på erbjudandet med den verkan att Kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Vid en beställning via Säljarens onlinebeställningsformulär kommer kontraktets innehåll att lagras av Säljaren och kommer att skickas till Kunden skriftligen inklusive dessa Allmänna Villkor (till exempel via e-post, fax eller brev) efter att Kunden har lämnat sin beställning. Dessutom kommer avtalets innehåll att lagras på Säljarens hemsida och kan hittas av Kunden via det lösenordsskyddade kundkontot genom att ange respektive inloggningsuppgifter, förutsatt att Kunden har skapat ett kundkonto i Säljarens webbshop innan kl. lämnar sin beställning.

2.5 Innan Kunden lämnar sin bindande beställning via Säljarens onlinebeställningsformulär kan Kunden korrigera alla uppgifter som angetts via den vanliga tangentbords- och musfunktionen. Innan beställningen skickas kommer dessutom alla inmatade uppgifter att visas i ett bekräftelsefönster och kan även korrigeras här, via den vanliga tangentbords- och musfunktionen.

2.6 Det tyska och engelska språket är exklusivt tillgängliga för ingående av avtalet.

2.7 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är Kundens ansvar att se till att den e-postadress som han uppger för orderhanteringen är korrekt så att e-postmeddelanden som Säljaren skickar kan tas emot på denna adress. Speciellt är det Kundens ansvar, om SPAM-filter används, att säkerställa att alla e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje part som Säljaren beställt med beställningshanteringen kan levereras.

2.8 I händelse av att parterna ställer särskilda villkor gäller de ovan nämnda särskilda villkoren inte för avtalsförhållanden som löper samtidigt och i framtiden med Kunden.

2.9 I händelse av att Kunden är ekonomiskt oförmögen att fullgöra sina skyldigheter gentemot Säljaren, har Säljaren rätt att avsluta befintliga bytesavtal med Kunden utan förvarning genom att ångra sig. Detsamma gäller även om Kunden åberopar insolvens. § 321 tyska civillagen och § 112 tyska insolvenslagen förblir opåverkade. Kunden kommer i god tid att skriftligen informera Säljaren om hans förestående insolvens.

3) Priser och betalningsvillkor

3.1 Alla priser som anges av säljaren är nettopriser plus laglig mervärdesskatt. Kostnader för paketering, lastning, frakt, försäkring (särskilt transportförsäkring), tullar och avgifter kommer att beräknas separat.

3.2 Betalning kan göras med någon av de metoder som nämns i säljarens nätbutik.

3.3 Om förskottsbetalning har avtalats, ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående.

3.4 Betalning ska anses ha skett om motsvarande värde har krediterats på något av Säljarens konton. Vid försenad betalning kan Säljaren kräva dröjsmålsränta med tio procent över gällande basränta. Alla andra lagliga rättigheter som Säljaren har rätt till vid försenad betalning av kunden förblir opåverkade. Under förutsättning att fordringar är förfallna ska erhållna betalningar tillämpas först på eventuella kostnader och ränta och därefter på den äldsta fordran.

3.5 Om oförutsebara kostnadsökningar skulle inträffa (såsom valutafluktuationer, oväntade prishöjningar hos leverantörer) har Säljaren rätt att vidarebefordra sådana prishöjningar till Kunden. Detta gäller dock endast om leverans har avtalats att ske senare än fyra månader efter avtalets ingående.

4) Leverans- och leveransvillkor

4.1 Varor levereras på avsändningsvägen och till den leveransadress som kunden angett, om inte annat överenskommits. Vid handläggningen av transaktionen ska den leveransadress som anges under Säljarens orderhantering vara tillämplig.

4.2 Säljaren har rätt att utföra delleveranser, i den mån det förefaller rimligt för Kunden. Vid tillåtna delleveranser har Säljaren rätt att utfärda delfakturor.

4.3 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av att hans egna leverantörer inte levererar eller om sådan leverans är felaktig. Detta gäller endast om Säljaren inte är ansvarig för utebliven leverans och om Säljaren har slutit en överensstämmande täckningsaffär med sin leverantör. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att erhålla varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller delvis tillgängliga kommer kunden att informeras utan dröjsmål och betalningar gjorda av kunden kommer omedelbart att återbetalas.

4.4 Risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring av varorna ska överföras till Kunden vid leverans av varorna till ett adekvat speditionsföretag. Detsamma gäller även om Säljaren står för kostnaderna för transporten. Transportförsäkring tillhandahålls endast på uppdrag av kunden och på dennes egen bekostnad. Om installation och montering är skyldig Säljaren övergår risken på Kunden i och med att det färdiginstallerade och monterade godset överlämnas till Kunden.

4.5 Skulle leveransen av varan till Kunden försenas av skäl som han är ansvarig för, övergår risken till denne med meddelande om beredskap för avsändning. Eventuella lagringskostnader som uppstår efter att risken har överförts bärs av uppdragsgivaren.

4.6 Personlig upphämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

5) Force Majeure

I fall av force majeure som påverkar fullgörandet av avtalet har Säljaren rätt att skjuta upp leveransen under den tid hindret varar och vid längre tids hinder frånträda avtalet utan att ge upphov till anspråk som kunden gör gällande mot honom. Termen "force majeure" avser varje händelse som är oförutsägbar för Säljaren; eller någon händelse, även om den vore förutsägbar, skulle ligga utanför Säljarens kontroll, och vars inverkan på fullgörandet av avtalet därför inte kunde avvärjas trots rimliga ansträngningar från Säljarens sida. Kundens eventuella rättsliga anspråk förblir opåverkade.

6) Fördröjning i prestanda

6.1 Vid försening i utförandet har Kunden rätt att frånträda avtalet inom ramen för lagstadgade bestämmelser förutsatt att Säljaren bär ansvaret för förseningen.

6.2 Vid försummelse från Säljarens sida är Kunden skyldig att meddela inom skälig tid, vare sig han önskar frånträda avtalet eller insisterar på att leveransen ska genomföras.

6.3 Om frakten försenas på kundens begäran i mer än en månad efter det att denne i vederbörlig ordning har underrättats om leveransberedskap, kommer kunden att debiteras en månadsavgift för lagringskostnaderna till ett belopp av 0,5 % av varor som ska levereras ska dessa avgifter dock inte uppgå till mer än 5 % av det totala priset.

6.4 Beviset på en högre eller lägre skada är uttryckligen förbehållet båda parter.

6.5 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av uppsåt, uppsåt, grov vårdslöshet och vid skador orsakade av skada på liv, fysisk skada eller skada på hälsan.

7) Äganderättsförbehåll

7.1 Säljaren förbehåller sig äganderätten till de levererade varorna tills fullständig betalning av köpeskillingen har skett. Dessutom förbehåller sig Säljaren äganderätten till varorna tills alla hans anspråk som härrör från hans affärsrelation med Kunden är uppfyllda.

7.2 Vid bearbetning av levererade varor ska Säljaren betraktas som tillverkare och ska förvärva äganderätten till den nyuppkomna varan. Om bearbetning sker med annat material, förvärvar Säljaren äganderätt i proportion till fakturabeloppet på hans levererade vara till värdet av de övriga använda materialen. Vid kombination eller blandning av varor som tillhör Säljaren med föremål som tillhör Kunden anses varan som tillhör Kunden vara huvudobjektet. I detta fall förvärvar Säljaren samäganderätten till detta nya objekt i proportion till köpeskillingen för sina varor eller – i avsaknad av sådan köpeskilling – i proportion till det aktuella marknadsvärdet. Kunden anses i dessa fall vara vårdnadshavare.

7.3 Varor under äganderättsförbehåll får varken pantsättas eller överlåtas som säkerhet. Kunden, i egenskap av återförsäljare, får endast sälja vidare i den normala affärsverksamheten under förutsättning att Kundens fordringar gentemot sina kunder som härrör från återförsäljningen i praktiken överlåts till Säljaren och äganderätten till varan övergår under betalningsvillkor. Genom att ingå ett avtal överlåter Kunden sina fordringar mot sina kunder som härrör från dessa försäljningar till Säljaren som säkerhet. Säljaren accepterar det uppdraget samtidigt.

7.4 Kunden måste omedelbart meddela Säljaren om denne har tillgång till varor som tillhör eller tillhör Säljaren eller till överlåtna fordringar. Han måste till Säljaren betala alla belopp som tilldelas Säljaren som han har samlat in, i den mån Säljarens fordringar är förfallna.

7.5 I den mån värdet av Säljarens säkerhetsrättigheter överstiger beloppet av de säkrade fordringarna med mer än 10 %, kommer Säljaren att frigöra motsvarande del av sina säkerhetsrättigheter på Kundens begäran.

8) Garantikrav

Vid defekter gäller lagstadgan. Med avvikelse därifrån gäller följande för föremål som inte har använts i enlighet med sin normala användning för en byggnad och som har orsakat dess brist.

8.1 Ett obetydligt fel orsakar inte garantianspråk och ger inte kunden rätt att vägra leverans av varan. Skulle en del av varan vara defekt på ett väsentligt sätt har Kunden inte rätt att vägra totalleverans. Detta gäller inte om delleverans inte är av intresse för Kunden. Vidare får betalningar som verkställts av kunden endast hållas kvar i en omfattning som är lämpligt proportionell mot det inträffade felet. Om varan ställs till förfogande utan kostnad är Säljarens ansvar för defekter uteslutet utom i fall av uppsåt och grov vårdslöshet.

8.2 Garantianspråk uppstår inte i fall av naturligt slitage eller i fall av skador efter riskövergång som orsakats av felaktig eller vårdslös behandling, överdriven påfrestning och olämplig driftutrustning eller orsakade av speciell yttre påverkan som inte omfattas av avtalet , eller orsakas av icke-reproducerbara störningar. Om Kunden eller en tredje part åtar sig modifieringar eller underhållsarbeten som är felaktiga, kan inga garantianspråk göras för de resulterande skadorna, såvida inte Kunden kan bevisa att det anmälda felet inte orsakades av dessa ändringar eller underhållsarbeten.

8.3 Garantikrav är uteslutna i fall av begagnade varor.

8.4 Preskriptionstiden för anspråk som uppstår på grund av defekter är ett år räknat från leverans av varan. Efterföljande fullgörande (ny leverans eller avhjälpande av ett fel) påverkar uteslutande preskriptionstiden för reklamationer som härrör från defekter som ledde till efterföljande fullgörande.

8.5 Ovannämnda ansvarsbegränsningar och begränsning av preskription ska inte gälla
- till föremål som har använts i enlighet med deras sedvanliga användning för en byggnad och som har orsakat dess defekt,
-till skadeståndsanspråk och ersättning av utgifter som kunden kan göra enligt relevanta lagbestämmelser relaterade till defekter
- i händelse av att Säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt defekten, och
- till regressrätten (§ 445a tyska civillagen)
12 § kommer att gälla i de nämnda fallen.

8.6 Om kunden är en affärsperson måste han uppfylla den kommersiella skyldigheten att inspektera och meddela fel enligt paragraf 377 i tyska handelslagen. Om Kunden inte uppfyller dessa skyldigheter ska varan anses godkänd, såvida inte defekten inte kunde kännas igen vid inspektionen.

8.7 Vid efterföljande fullgörande har Säljaren rätt att välja mellan rättelse och ersättningsleverans.

8.8 Vid ersättningsleverans är Kunden skyldig att först skicka tillbaka de levererade varorna inom 30 dagar. Returpaketet måste innehålla orsaken till returen, kundens namn och det nummer som tilldelats köpet av de defekta varorna för att säljaren ska kunna identifiera de returnerade varorna. Så länge och i den mån identifiering av de returnerade varorna inte är möjlig på grunder som Kunden är ansvarig för, är Säljaren inte skyldig att acceptera returnerade varor och att återbetala köpeskillingen. Kostnaderna för vidaresändning av varorna kommer att bäras av Kunden.

8.9 Om Säljaren levererar en felfri vara för att uppfylla sin skyldighet att efterfölja fullgörandet, kan han begära ersättning för användning enligt § 346, para 1 tyska civillagen. Ytterligare rättsliga anspråk förblir opåverkade.

9) Ansvar

Ansvar för fallissemang regleras uttömmande i avsnittet "Försening i prestation". Vidare är Säljaren ansvarig för alla anspråk som uppstår till följd av skadestånd och ersättning baserat på kontrakt, kvasikontrakt och på juridiska bestämmelser eller på skadestånd enligt följande.

9.1 Säljaren är ansvarig för alla juridiska skäl utan begränsning:

 • Vid uppsåt eller grov vårdslöshet, eller
 • i fall av vårdslös eller avsiktlig fysisk skada eller vårdslös eller avsiktlig skada på en persons liv, kropp eller hälsa, eller,
 • på grund av ett garantilöfte, om inte annat överenskommits, eller,
 • på grund av obligatoriskt lagstadgat ansvar enligt definitionen i exempelvis produktansvarslagen.

9.2 Om Säljaren har brutit mot väsentliga avtalsförpliktelser genom vårdslöshet, är hans ansvar begränsat till förutsebar skada som är typisk för avtalet, såvida inte obegränsat ansvar gäller enligt § 12, punkt 1. Väsentliga avtalsförpliktelser är de skyldigheter som avtalet ålägger Säljaren som är väsentligt för avtalet och vars fullgörande möjliggör en vederbörlig fullgörande av avtalet och på vars fullgörande Kunden normalt förlitar sig och är avsedd att förlita sig på.

9.3 I annat fall är Säljarens ansvar uteslutet.

9.4 Ovannämnda ansvarsbestämmelser gäller även i fråga om Säljarens ansvar för sina biträden och juridiska ombud.

10) Preskription

Kundens anspråk mot Säljaren - utom de som nämns i avsnittet "Garantianspråk" - förfaller genom preskription senast ett år efter kännedomstidpunkten och senast fem år efter leverans av prestationen, såvida inte obegränsat ansvar gäller enl. nämnda avsnitt.

11) Retention, Uppdrag

11.1 Retentionsrätten och rätten att behålla prestation är uteslutna, såvida inte Säljaren inte förnekar de underliggande motkraven eller om inte dessa anspråk har erkänts genom deklaratorisk dom.

11.2 Överlåtelse av anspråk från Kunden som härrör från avtalet med Kunden, i synnerhet överlåtelse av Kundens garantianspråk, är uteslutna.

12) Tillämplig lag och jurisdiktion

12.1 Förbundsrepubliken Tysklands lagar ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna med undantag för lagarna om internationellt köp av lös gods.

12.2 Om kunden är en affärsperson, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är jurisdiktionen för alla tvister som härrör från detta avtal den plats där säljaren har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Detsamma gäller om kunden inte har någon allmän domkrets i Tyskland eller om hans hemvist eller normala hemvist inte är känd vid tidpunkten för inledandet av ett rättsligt förfarande. Säljaren har i alla händelser i ovannämnda fall rätt att överklaga till domstolen på Kundens hemvist.